Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на неодређено време

Објављено 02.10.2018. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом,

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем, специјалистичко консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

 

Уз помоћ локлане самоуправе набављена нова опрема за Дом здравља Мали Зворник

У протекле две године Дом здравља је захваљујући средствима локалне самоуправе набавио неколико апарата који су неопходни за редовне медицинске прегледе и функционисање Дома здравља.

Прошле године набављен је дигитални колпоскоп, који је ове године инсталиран и пуштен у рад. Колпоскоп се користи за дијагностику и рано откривање малигних промена.

У току 2018. године од средстава локалне самоуправе набављена су два ЕКГ апарата, један за Општу службу са хитном медицинском помоћи а други за службу за здравствену заштиту деце. За општу службу са ХМП набављен је и негатоскоп, који служи за очитавање рендген снимака.

Јавна набавка 04/18 - Радови на реконструкцији мртвачнице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 04/2018

 

Радови на реконструкцији мртвачнице и надстрешнице на објекту Дома здравља за потребе Дома здравља Мали Зворник

Позив>>>

Конкурсна документација>>>

Специјалиста ортопедије сваког уторка у Дому здравља Мали Зворник

Обавештавамо све пацијенте Дома здравља Мали Зворник, да ће почев од месеца маја сваког уторка од 11 часова у Дому здравља радити специјалиста ортопедије.

Оглас за пријем у радни однос медицинске сестре на одређено време

Објављено 12.04.2018. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, због повећаног обима посла

1. Медицинска сестра - техничар - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем, специјалистичко консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Рок за подношење пријава је 5 дана од дана објављивања на интернет адреси Националне службе за запошљавање.

Текст конкурса

Одлука о избору кандидата

 

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 30.03.2018. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са боловања

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем, специјалистичко консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

 Одлука о избору кандидата

Оглас за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време

Објављено 19.03.2018. године

 Дом здравља Мали Зворник објављује Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, до повратка запослене са боловања

1. Доктор медицине - 1 (један) извршилац - за рад у Служби опште медицине са хитном медицинском помоћи кућном негом и лечењем, специјалистичко консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет адресама Министарства здравља Републике Србије и Дома здравља "Мали Зворник".

Текст конкурса

 

Јавни конкурс за избор директора

Конкурс објављен у листу Послови, 28.02.2018. године

На основу члана 26. Став 8. Статута Дома здравља “Мали Зворник“ – Мали Зворник, Управни одбор Дома здравља „Мали Зворник“ на седници одржаној дана 14.02.2018. донео је одлуку да се распише :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ 

Опширније...

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са боловања

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2017.годину  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године издат од Министарства здравља Републике Србије, Сагласности Министарства здравља 112-01-1197/2017-02, од  04.10.2017. године и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник, ВД Директор-а Дома здравља „Мали Зворник“  расписује 

О  Г  Л  А  С
За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом до пвратка запослене са боловања

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

На основу члана 24. Закона о раду („СЛ.гласник РС бр.24/05,61/05,54/09,32/13, 75/2016), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл.гласник РС број 1/2015 ) , Кадровског плана за Дом здравља „Мали Зворник“ за 2017.годину  број  112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године издат од Министарства здравља Републике Србије, Сагласности Министарства здравља 112-01-1197/2017-02, од  04.10.2017. године и члана 23.  Статута Дома здравља Мали Зворник, ВД Директор-а Дома здравља „Мали Зворник“  расписује 

О  Г  Л  А  С
За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  –  један  извршилац – за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко-консултативном делатношћу и лабораторијском, радиолошком и ултразвучном дијагностиком

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates