Јавна набавка 05/16 - Канцеларијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиКанцеларијски материјал обликована по партијамаброј 5/16, 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Одлука о додели уговора>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates