Јавна набавка 06/16 - Лабораторијски материјал

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12, 14/15и 68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредностиЛабораторијски материјал обликована по партијамаброј 6/16,

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Лабораторијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора за партију I >>>

Одлука о обустави поступка за партију II>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates