Јавна набавка 06/17 - Санитетски материјал

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска бр.25 

К О Н К У Р С Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

Јавна набавка мале вредности број: 06/2017

 

Набавка санитетског материјала за партије 5, 6 и 8 за потребе Дома здравља Мали Зворник

 

Конкурсна документација>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates