Јавна набавка 03/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

 На основу чл. 60 став 1. тачка 2. ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/2012)

Наручилац

Назив:Дом здравља Мали Зворник
Адреса: Рибарска 25, Мали Зворник
Интернет страница: www.dzmalizvornik.org.rs
Врста наручиоца: здравство

  

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Врста предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Добра

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

Предмет јавне набавке је медицински- санитетски потрошни материјал за потребе Дома здравља Мали Зворник

ОРН: 33140000 – медицински потрошни материјал

 

Партије:

Предмет јаввне набавке је обликован у 5 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати и то:

партија 1- реагенси за апарат CELL – DYN 1700

партија 2 - реагенси за апарате NYCO CARD READER II и BT 1500

партија 3 - вакутејнери

партија 4 – реагенси за биохемијски апарат

партија 5 – остали потрошни материјал

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 

Начин преузимања конкурсне документације:

- На порталу јавних набавки,

- Путем интернета странице наручиоца: www.dzmalizvornik.org.rs

- Лично код наручиоца на адреси Дом здравља  Мали Зворник, Рибарска 25. сваким радним даном од 07-15 часова до дана истека рока за подношење понуда.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара са назнаком: Понуда за јавну набавку добара – лабораторијски потрошни материјал, бр. 03/14 . На полеђини коверте навести назив понуђача,  адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Крајњи рок за подношење понуда: 28.02.2014.године до 12:00 часова

 

Место, време и начин отварања понуда

Време отварања понуда: 28.02.2014.године у 13:00 часова

Место отварања понуда: Дом здравља Мали Зворник - Управа

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступак отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта, пасош и сл.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

 

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка је 10 дана од дана отварања понуда.

 

Особа за контакт: Јелена Ћота
Милорад Павловић
Тел: 015/472-211
Факс: 015/471-910

  

                                                                                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

Извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Допунски извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

ОДЛУКА о додели Уговора (.pdf)>>>

Обавештење о закључењу Уговора >>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates