Измењена Јавна набавка 02/14 - Медицински - санитетски потрошни материјал

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС“, бр.124/12) наручилац Дом здравља Мали Зворник објављује следеће

  ОБАВЕШТЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

 Обавештавамо све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/14, чији је предмет набвака санитетског материјала, за које је јавни позив објављен на порталу Јавних набавки и интернет страници 19.02.2014.године да је у складу са чл. 63 ЗЈН дошло до измене и допуне конкурсне документације. 

Измењену и допуњену конкурсну документацију можете преузети на Порталу Јавних набавки, интернет страници наручиоца www.dzmalizvornik.org.rs или лично код наручиоца. 

Из напред наведеног дошло је и до продужења рока за достављање понуда.

Крајњи рок за достављање понуда је 10.03.2014.године до 12:00 часова, а отварање10.03.2014.године у 13:00 у просторијама Дома здравља Мали Зворник. 

 

                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

КОНКУРСНА документација (исправљена)>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates