Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ број 03/14

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ бр.124/2012), и  записника о отварању понудаброј 134/14 од 28.02.2014. Комисија за јавну набавку, Дома здравља „Мали Зворник“ подоноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ  О СТРУЧНОЈОЦЕНИ ПОНУДА 

Упоступку јавне набавке добара – Лабораторијски материјал, ЈНМВ број 03/14 обликована у пет партија

Извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

Допунски извештај о стручној оцени понуда (.pdf)>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates