Јавна набавка 04/14 - Ампулирани лекови

 

На основу чл. 60 став 1. тачка 2. ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/2012)  Наручилац

Назив:Дом здравља Мали Зворник
Адреса: Рибарска 25, Мали Зворник
Интернет страница: www.dzmalizvornik.org.rs
Врста наручиоца: здравство 

Објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Врста предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Добра

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка ампулираних лекова за потребе

Дома здравља Мали Зворник

ОРН: 336000000Фармацеутски производи

Набавка није обликована по партијама.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

- На порталу јавних набавки,

- Путем интернета странице наручиоца: www.dzmalizvornik.org.rs

- Лично код наручиоца на адреси Дом здравља Мали Зворник, Рибарска 25

 сваким радним даном од 07-15 часова до дана истека рока за подношење понуда.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара са назнаком: Понуда за јавну набавку добараампулирани лекови,  бр. 04/14 . На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Крајњи рок за подношење понуда: 31.03.2014.године до 12:00 часова

 

Место, време и начин отварања понуда

Време отварања понуда: 31.03.2014.године у 13:00 часова

Место отварања понуда: Дом здравља Мали Зворник - Управа

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта, пасош и сл.).

Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка је 10 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:  Станојка Игњатовић,

Милорад Павловић,

Тел: 015/472-211
Факс: 015/471-910 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закључењу Уговора

 

 

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates