Извештај о стручној оцени понуда ЈНМВ број 02/14

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/1012) и Записника о отварању понуда број 172/14 од 10.03.2014. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) образована Решењем наручиоца број: 92/14-1 од 03.02.2014. године подноси следећи 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА

у поступку јавне набавке добара - санитетски потрошни материјал,  ЈНМВ број 02/14

обликована у осам партија

У поступку Јавне набавке мале вредности – Санитетски потрошни материјал Дома здравља Мали Зворник, вршена је набавка добара – ознака из ОРН 331400 – Медицински потрошни материјал.

ИЗВЕШТАЈ о стручној оцени понуда

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates