Јавна набавка 05/14 - Путнички аутомобил

На основу чл. 60 став 1. тачка 2. ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/2012)  Наручилац

Назив:Дом здравља Мали Зворник
Адреса: Рибарска 25, Мали Зворник
Интернет страница: www.dzmalizvornik.org.rs
Врста наручиоца: здравство

 Објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Врста предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Добра
Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка путничког аутомобила за превоз дијализираних пацијената
ОРН: 34110000Путнички аутомобили
Набавка није обликована по партијама.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

- На порталу јавних набавки,
- Путем интернета странице наручиоца: www.dzmalizvornik.org.rs
- Лично код наручиоца на адреси Дом здравља Мали Зворник, Рибарска 25 сваким радним даном од 07-15 часова до дана истека рока за подношење понуда.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара са назнаком: Понуда за јавну набавку добараампулирани лекови,  бр. 05/14 . На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Крајњи рок за подношење понуда: 07.04.2014.године до 12:00 часова

Место, време и начин отварања понуда

Време отварања понуда: 07.04.2014.године у 13:00 часова
Место отварања понуда: Дом здравља Мали Зворник - Управа

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта, пасош и сл.).

Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка је 10 дана од дана отварања понуда. 

Особа за контакт:  Горан Самарџић,

Тел. 062 8877 055
Факс: 015/471-910

  

                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ПОЗИВ за подношење понуда (.pdf) >>>

КОНКУРСНА документација (.pdf) >>>

Обавештење о закључењу Уговора >>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates