Јавна набавка 06/14 - Инсталирање опреме за заштиту од пожара


На основу чл. 60 став 1. тачка 2. ЗЈН, („Сл.гласник РС“,бр. 124/2012)  Наручилац 

Назив:Дом здравља Мали Зворник
Адреса: Рибарска 25, Мали Зворник
Интернет страница: www.dzmalizvornik.org.rs
Врста наручиоца: здравство 

Објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Врста предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуге

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке – инсталирање опреме за заштиту од пожара

Дома здравља Мали Зворник

ОРН: 51700000услуге инсталирања опреме за заштиту од пожара

 

Набавка није обликована по партијама.

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 

Начин преузимања конкурсне документације:

- На порталу јавних набавки,

- Путем интернета странице наручиоца: www.dzmalizvornik.org.rs

- Лично код наручиоца на адреси Дом здравља Мали Зворник, Рибарска 25, сваким радним даном од 07-15 часова до дана истека рока за подношење понуда. 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара са назнаком: Понуда за јавну набавку услуга инсталирање опреме за заштиту од пожара,  бр. 06/14 . На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Крајњи рок за подношење понуда: 25.08.2014.године до 12:00 часова 

Место, време и начин отварања понуда 

Време отварања понуда: 25.08.2014.године у 13:00 часова

Место отварања понуда: Дом здравља Мали Зворник - Управа  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР-а и личних докумената (лична карта, пасош и сл.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 

Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка је 10 дана од дана отварања понуда. 

Особа за контакт:
Милорад Павловић,
Тел: 015/472-211
Факс: 015/471-910 

 

 

                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


ПОЗИВ за подношење понуда (.pdf) >>> 

КОНКУРСНА документација (.pdf) >>>

Допис - Питање 15.08.2014. (.pdf) >>>

Допис - Питање 19.08.2014. (.pdf) >>>

Одговор Наручиоца 21.08.2014 (.pdf) >>> 

Измена Конкурсне документације и рока за достављање 21.08.2014 (.pdf) >>>

Обавештење о закључењу Уговора 25.09.2014 (.pdf) >>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates