Јавна набавка 04/15 - Санитетски материјал

 

На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Санитетски материјал обликоване по партијамаброј 4/15,

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК

РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Санитетски материјал 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник, www.dzmalizvornik.org.rs

2. Врста наручиоца: здравство

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је Санитетски материјал. 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- 33140000Медицинскипотрошни материјал

5. Јавна набавке је обликована у седам партија:

-Партија I - Игле и шприцеви

- Партија II- Санитетски потрошни материјал

- Партија III - ЕКГ траке

- Партија IV - Траке за мерење шећера

- Партија V - Дезинфекциона средства

- Партија VI- Остали потрошни материјал

- Партија VII- Цитолошки материјал

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца:www.dzmalizvornik.org.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом,  достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник, Понуда за  јавну набавку Санитетски материјал за Партију број ___ број 4/15НЕ ОТВАРАТИ“ – поштом или лично на писарнициoпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 13 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 21.04.2015. године до13:00часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у

просторијама Дома Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник.

Понуде ће се отварати  21.04.2015.године  у 13:15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особe за контакт: 

       Драгана Поповићи Станојка Игњатовић;

       e-mail: dzmalizvornik@open.telekom.rs;   

                                                             Комисија за јавне набавке                    
                                                                     мале вредности

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне Конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија I>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија II>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија III>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија IV>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија V>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија VI>>>

Обавештење о закључењу Уговора - Партија VII>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates