Јавна набавка 05/15 - Канцеларијски материјал

 На основу члана 60. Законао јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Канцеларијски материјал обликована по партијамаброј 5/15,

 

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК

РИБАРСКА БР.25, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности 
Канцеларијски материјал

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник, www.dzmalizvornik.org.rs

2. Врста наручиоца: здравство

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је Канцеларијски материјал. 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- 22820000 – Штампани обрасци

- 30192000 – Канцеларијски материјал

- 30125110 – Тонер за ласерске штампаче

5. Јавна набавке је обликована у седам партија:

- Партија I - Штампани обрасци

- Партија II - Канцеларијски материјал

- Партија III - Тонери

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца:www.dzmalizvornik.org.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом,  достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Дом Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник, Понуда за  јавну набавкуКанцеларијски материјал за Партију број ___ број 3/15НЕ ОТВАРАТИ“ – поштом или лично на писарнициoпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 23.04.2015. године до13:00часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у

просторијама Дома Здравља Мали Зворник“, Рибарска бр.25, Мали Зворник.

Понуде ће се отварати  23.04.2015.године  у 13:15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особe за контакт: 

       Драгана Поповићи Славица Јовић;

       e-mail: dzmalizvornik@open.telekom.rs;  

                                        Комисија за јавне набавке
                                               мале вредности 

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору - Партија I>>>

Обавештење о закљученом уговору - Партија II>>> 

Обавештење о закљученом уговору - Партија III>>>

2011. Дом здравља Мали Зворник
By: Fresh Joomla templates